44
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תקנונים ותחרויות בתפוז אנשים

תקנון תחרות מותק של פסטיבל

1. כללי:

1.1 תפוז אנשים בע"מ (להלן: "תפוז" או "עורכת התחרות") מכריזה על פעילות נושאת פרסים בפורום הורים לפעוטות ("התחרות") באתר תפוז ("האתר").

1.2 סולן הפקות הינה נותנת החסות לתחרות.

1.3 הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם, למעט עובדי עורכת התחרות, סולן הפקות, מורן מאיר – יחסי ציבור ובני משפחותיהם.

1.4 התחרות תחל ב-9/11 בשעה 16:30, ותסתיים ב-16/11 בשעה 16:30 ("תקופת הפעילות").

1.5 עורכת התחרות רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעת מוקדמת.

1.6 עורכת התחרות רשאית לשנות כל מועד הנקוב בתקנון זה לפי ראות עיניה.

1.7 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל סוג שהוא, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

1.8 בהשתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון זה ולתקנון אתר תפוז המופיע בכתובת http://www.tapuz.co.il/general/takanon.asp ("תקנון האתר") וכן פוטר את עורכות התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות, בלי יוצא מהכלל.

2. כללי התחרות:

2.1 החל מה-9/11 בשעה 16:30 ועד ה-16/11 בשעה 16:30 יוזמנו הגולשים להעלות עלו תמונות שלהם עם הילדים בשלג/בגשם או יעלו ציור / סיפור שקשור לחורף.

 

http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?forumId=1934

 

2.2 המשתתף בתחרות מאשר בעצם ההשתתפות כי התוכן שהעלה במסגרת התחרות הוא פרי יצירה מקורית לחלוטין שלו, ולא מועתק מכל חומר אחר, ושהוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני המלאות בו, ושהתוכן אינו פוגע בזכויות צד שלישי כלשהו ו/או מפר באופן אחר כל דין, לרבות כל זכות קניין רוחני של צד שלישי; כל זאת מבלי לגרוע מהצהרות המשתתף על פי תקנון האתר.

2.4 ההחלטה על הזוכים תתבצע באופן הבא: תפוז אנשים יבחרו תשעת הסיפורים הסיפורים הטובים ביותר אשר כותביהם יזכו בכרטיס זוגי למופע מותק של פסטיבל בממלכת הקרח.

2.5 ההודעה על הזוכים תתבצע עד שבוע לאחר תום התחרות, על פי המפורט בסעיף 3.3.

2.6 החלטות עורכת התחרות הינן סופיות והיא אינה מחויבות לפרסם את השיקולים לבחירת הזוכה.

 

3. פרסים:

3.1 תשעת הזוכים יזכו כל אחד בפרט בכרטיס זוגי למופע מותק של פסטיבל בממלכת הקרח בהיכל נוקיה.

3.2 מובהר, כי הזכאות לפרס היא של תשעת הזוכים הנ"ל בלבד.

3.3 ההודעה על הזכייה תימסר לזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של תפוז באחד (או יותר) מן האמצעים הבאים: דואר רשום לכתובת הדואר שמסר הזוכה, טלפון - למספר הטלפון אותו סיפק הגולש, כתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת בכרטיסו של הגולש או מסר אישי באתר (להלן: "ההודעה על הזכייה").

3.4 בתוך 3 ימים מיום שליחת ההודעה על הזכייה, על הזוכה להשיב לעורכת התחרות באותו אמצעי בו קיבל את ההודעה על הזכייה בצירוף כל הפרטים שיידרש.

3.5 הפרסים יועברו על ידי מורן מאיר – יחסי ציבור לתפוז, שתוציא אותם לזוכים בדרך שתיקבע בהמשך.

3.6 זוכה אשר לא אותר תוך זמן סביר ו/או לא ישיב להודעה על הזכייה בפרק הזמן הנ"ל, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור.

3.7 הפרס הינו אישי והזוכה אינו רשאי להסב אותו לאחר, להחליפו, לשנותו או להמירו בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

3.8 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, לשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.9 הפרסים ניתנים מטעם סולן הפקות והיא האחראית הבלעדית עליהם לרבות מתן הפרסים, טיבם ותוצאות מימושם. מוסכם על המשתתף בתחרות כי לתפוז לא תהיה כל אחריות בעניינים אלו מלבד שליחת הפרסים לזוכים בדואר.

 

4. פטור מאחריות:

4.1 עורכת התחרות, סולן הפקות, מורן מאיר – יחסי ציבור, מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בניהול התחרות.

4.2. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין לו, ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות, סולן הפקות, מורן מאיר – יחסי ציבור, מנהליהם, עובדיהם ומי מטעמם, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפרסים. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל.

4.3. ידוע למשתתף כי התחרות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב שאינם בבעלות ו/או בשליטת עורכת התחרות, ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה.

4.4. עורכת התחרות אינה מתחייבת כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.

4.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

4.6. עורכת התחרות, סולן הפקות, מורן מאיר – יחסי ציבור, מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בה.

 

5. תנאים נוספים

5.1 עורכת התחרות רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים הנקובים בה.

5.2  מבלי לגרוע מן האמור בתקנון האתר, עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בסיפורים המשתתפים בתחרות למטרות יחסי ציבור ו/או קידום התחרות בכל אמצעי תקשורת.

 

5.3 עורכת התחרות, סולן הפקות ומורן מאיר – יחסי ציבור שומרים לעצמם את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הזכאות לפרסים מכל סיבה שתמצא לנכון.

5.4 במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או הפרת תקנון האתר ו/או במקרה של חשש (על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות) לזיופי הצבעות (ואף הצבעות על ידי גולשים שנחשדים כפיקטיביים) ו/או לכל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון זה ו/או חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, רשאית עורכת התחרות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את המשתתף ו/או את הזוכה הרלוונטיים, בלא מחויבות למתן הודעה כלשהי, ובמידה ומדובר במשתתף אשר זכה בתחרות, זכאית תהיה עורכת התחרות (רשאית, אך לא חייבת) להעביר את הפרס למשתתף שהגיע למקום הבא אחריו אף אם היה אותו משתתף זוכה אף ללא אותו מעשה.

המשתתף מסכים לתקנון זה ופוטר את עורכת התחרות, סולן הפקות ואת מורן מאיר – יחסי ציבור מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל תקנונים ותחרויות אלא אם צויין אחרת