לגלישה באתר בגירסה המותאמת לסלולאר

בהנהלת:

אופן הצפייה:
הסתרת שרשור מעל   תגובות
עץ הודעות:
ברוכים הבאים לפורום נכי צה"ל - (בעבר פורום נכי צה"ל - זכויות והטבות) ייחודו של הפורום בתפוז הוא בכך שהמידע שמפורסם כאן נאסף מכל המקורות הנמצאים ברשת. העצות שהחברים נותנים הן עצות מועילות וממוקדות. אנא השאירו את ההתעסקויות בפוליטיקה הפנימית של ארגון נכי צה"ל (ופוליטייקה בכלל), אל הפורומים האחרים, כמו-גם ההתעסקות הבלתי נגמרת ומייאשת בביקורת (שלעיתים מוגזמת למרות שבחלקה מוצדקת) על אגף השקום. ביקורת צריכה להאמר ולהשמע אך לא כאשר הדבר הופך לאובססיה. הפורום הוקם בכוונה לתת כתף, לשתף  ולחלוק מידע על זכויות והטבות נכי צה"ל ברשת. לצערנו,אוכלוסיית נכי צה"ל גָדלה מאוד בשנים האחרונות. הפורום הוקם בכדי לתת מענה לכלל נכי צה"ל . ולתת את הכלים המתאימים למי שמסתבך בנבכי הביורקרטיה של אגף השקום. ובנוסף להאיר את עיניי הנכים בדברים שלעיתים נסתרים מהעין. כל מידע /עיצה הניתנים בפורום אינם באים להחליף טיפול פרטני מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של השואל.לפיכך,''תפוז אנשים'',מנהל+יועצים אינם אחראים לנזק (אם) יגרם עקב הסתמכות על מידע זה.  יש לשמור על כללי ההתנהגות המקובלים בעולם הקהילות והפורומים, על שפה נאותה ולנהוג בכבוד ובסובלנות. הודעות המכילות: מספרי טלפון , כתובות דוא"ל , השמצות ו/או תמונות לא ראויות ימחקו לאלתר וללא התראה. הודעות אודות מלחמות אישיות עם אגף השיקום-א.נ.צ מקומם לא בפורום. וכן הודעות בגין לשון הרע/הוצאת דיבה ימחקו לאלתר וללא התראה. במידה ובחרתם לעלוב באחרים - אנא פנו אל הפורומים האחרים המהווים בית לנכי צה"ל. הודעות מעין אלו תמחקנה ללא הודעה מוקדמת.

הפורום חותר לשת"פ עם מנהלי הפורומים האחרים הנוגעים לנכי צה"ל מבחינת ידע ומידע. הודעות הקשורות לפעילות פוליטית, של ארגון נכי צה"ל או פעילות פוליטית אחרת תמחקנה מייד וללא התראה. ע"מ לשמור על מהות הפורום:זכויות והטבות נטו לנכי צה"ל,חובה לשרשר כל הודעות לשירשור אחיד.

אנא שימרו על ציביון הפורום, כפי שהותוה על ידי ענת. מי שמבקש לפרסם הודעות בנושאים אשר נקבע כי ימחקו מתבש לעשות כן באחד הפורומים ה-"יותר דמוקרטים" המשרתים את נכי צה"ל ללא פיקוח . הקו המנחה את הפורום הוא אמנם חופש דיבור אך אל לנו לתת לחופש הדיבור לפגוע במטרה העיקרית של הפרום וזו שיתוף וחלוקת המידע הרלוונטי לנו. כמו-כן חופש הביטוי אינו עילה לפגיעה באדם זה או אחר. אין לפרסם הודעה הנוגדת את תקנון תפוז ו\או חוקי מדינת ישראל. אין לפרסם הודעה ובה פרטי התקשרות הכוללים מספר טלפון אישי או כתובת מייל פרטית.

הנחה / החזר ארנונה , דמי חכירה / דמי היוון - לנכים 80.04

מאת: ענת  פורסם: 15/10/2004  עדכון אחרון: 23/05/2005  
 
מדינת ישראל
משרד הביטחון
הוראת אגף השיקום מס ´ 80.04
הנושא : הנחה / החזר ארנונה , דמי חכירה / דמי היוון - לנכים
תאריך : 1.4.2003
מס ´ עמודים : 6
כללי
.1 הוראה זו באה להחליף הוראה 80.04 א ´ מיום .1.1.2000
.2 הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול :
א . במתן אישור לזכאים להנחה במיסים עירוניים ברשויות מקומיות / אזוריות לפי
חוק הרשויות המקומיות ( פטור לחיילים , נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה )
תשי " ג - ) 1953 להלן : חוק הרשויות המקומיות ). נושא זה מפורט בפרק א ´
להוראה .
ב . במתן השתתפות בתשלומי ארנונה ובמתן החזר בגין דמי חכירה או דמי היוון
לנכים בדרגת נכות ) +100% נכות מיוחדת ), המהווים הטבות המוענקות בנוסף
לקבוע בחוק . נושאים אלו מפורטים בפרק ב ´ להוראה .
.3 ראש היחידה לתגמולים והטבות נושא באחריות מטה להנחיה , עדכון ובקרה של
הוראה זו .
פרק א ´: זכאות להנחה לפי חוק הרשויות המקומיות
עקרונות
.4 הזכאות להנחה ממיסים עירוניים ( להלן : ארנונה ) ברשויות המקומיות / אזוריות
קבועה בחוק הרשויות המקומיות .
.5 אגף השיקום יעניק לזכאי האגף אישור על זכאותם לפי חוקי השיקום . אישור זה יוצג
על ידי הזכאי לרשות המקומית / אזורית למימוש זכאותו להנחה .
.6 האישור להנחה בארנונה ינתן לזכאי מיום הזכאות לתגמולים או למענק חד פעמי ,
כפי שקבע קצין התגמולים .
.7 האישור יינתן עבור הכתובת בה מתגורר הנכה . אם הכתובת המדווחת במחשב איננה
הכתובת בה מתגורר הנכה ( אלא כתובת למשלוח דואר בלבד ), יינתן הסיוע כנגד
עמוד מס ´ 2
הצהרת הזכאי שהינו מתגורר בכתובת עבורה מבוקש האישור .
לתגמולים ,
מיון לשכתי .
מס ´ 80.04
זכאות
הוראה
.8 לאישור להנחה ממיסים עירוניים ברשויות מקומיות אזוריות זכאי נכה שדרגת נכותו
אינה פחותה מ ,10%- כולל נכים בדרגת נכות ,10- 19% שהגישו לראשונה תביעה החל
מ ,1.1.96- וקיבלו מענק חד פעמי ( על פי תיקון מס ´ 17 לחוק הנכים , התשנ " ו ). 1995
הזכות להנחה תינתן לזכאי מיום הזכאות לתגמולים או למענק חד פעמי , כפי שקבע
קצין התגמולים .
גובה ההנחה
.9 גובה ההנחה מהמסים עירוניים , כפי שנקבע בחוק הרשויות המקומיות .
אופן הטיפול במתן אישורי הנחה לארנונה
.10 אחת לשנה , בחודש דצמבר , תועברנה לעיריות / רשויות מקומיות / אזוריות רשימות
מעודכנות של נכים הזכאים להנחה זו , עפ " י הכתובת המופיעה במאגרי המידע
במשהב " ט , ע " י המחלקה לתשלומי הטבות . הזכות להנחה תינתן לזכאי מיום הזכאות
כפי שקבע קצין התגמולים . במקביל יועבר למחוזות השיקום דו " ח לפי
.11 נכים שלא מופיעים ברשימות אלה מסיבות שונות , ( נוספו למערכת הזכאים לאחר
משלוח הרשימות לרשויות , או שנגרעו מהרשימות בעקבות כתובת לא ידועה וסומנו
כ " דואר חוזר ") ולאחר שזכאותם נבדקה , יקבלו באמצעות עובד הרווחה במחוז
אישור חד - פעמי על גבי טופס הנחה ממסים עירוניים ( ש (158/ 1/ במקור והעתק
בחתימת מנהל הלשכה המחוזית או כל מי שהוסמך על - ידו . המקור יינתן לזכאי לשם
מסירתו לעיריה או לרשות המקומית / אזורית אליה הוא שייך . העתק האישור יתוייק
בתיק האישי של הזכאי .
.12 נכים אשר לא עדכנו כתובתם ברישומי משהב " ט ושמם מופיע ברשימה אשר נשלחה
לעיריה / מועצה לפי כתובתם הקודמת ( המדווחת במחשב והועברה לעיריה ) וברצונם
ליהנות מהנחה בארנונה עבור השימוש בנכס בו הם מתגוררים עתה , ימציאו לעו " ר
בלשכה המחוזית אישור מהעיריה / מועצה בה התגוררו לפי כן , כי לא קיבלו הנחה
בארנונה לאותה שנת תקציב ואז יוכלו לקבל מעו " ר במחוז אישור חד - פעמי ע " ג טופס
ש , 158/ 1/ כאמור בסעיף .11
.13 במקרה של נכה המבקש להשאיר את הכתובת המדווחת במחשב כפי שהיא ולקבל את
האישור להנחה בארנונה עבור כתובת אחרת בה הינו מתגורר - על הנכה להצהיר
שהינו מתגורר בכתובת עבורה מבקש את האישור ובנוסף להמציא אישור מהעיריה /
המועצה כמפורט בסעיף הקודם , שלא קיבל הנחה עבור הכתובת שהועברה לרשות .
הצהרת הנכה תועבר לסריקה בתיק הממוחשב ותהיה תקפה כל עוד הזכאי מתגורר
באותה הכתובת עליה הצהיר .
.14 יובהר כי בטופס ש ,158/ 1/ המהווה את האישור לרשויות , אין לפרט את דרגת ותוקף
אחוזי הנכות .
.15 נכים שהוכרו לפנים משורת הדין ויפנו לקבל טופס המקנה להם הנחה בתשלום
בחתימת מנהל המחוז , בו יצויין כי
הוראה מס ´ 80.04 עמוד מס ´ 3
ארנונה יקבלו מכתב ( נספח א ´) ולא טופס ש ,158/ 1/
הוכרו לפנים משורת הדין כנכי צה " ל , והרשויות , עפ " י שיקול דעתן תחלטנה אם
להעניק להם את ההנחה .
פרק ב ´ : זכאות להשתתפות בארנונה / החזר דמי חכירה / החזר דמי היוון
עקרונות
.16 הזכאות להטבות אילו הינה מיום הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות
ל +100%- נכות מיוחדת לצמיתות .
.17 הסיוע יינתן עבור הנכס בכתובת בה מתגורר הנכה . אם הכתובת המדווחת במחשב
איננה הכתובת בה מתגורר הנכה ( אלא כתובת למשלוח דואר בלבד ), יינתן הסיוע כנגד
הצהרת הזכאי שהינו מתגורר בכתובת עבורה מבוקש האישור .
.18 דמי חכירה שנתיים או דמי היוון יינתנו עבור המגרש עליו בנוי הבית שבבעלות הנכה
ובתנאי שזו הדירה בה מתגורר ובלבד שהתשלום הנדרש ממנהל מקרקעי ישראל הינו
על שם הנכה .
.19 החזר דמי היוון הינו חד פעמי ולאחריו לא ישולמו דמי חכירה או דמי היוון לרבות
הפרשים בגין בית אחר .
.20 הסיוע יינתן עבור התשלום ששולם בפועל ולא ישולמו הפרשים ו / או ריביות פיגורים .
.21 מימוש הסיוע מותנה בפניית הזכאי .
זכאות
.22 להשתתפות בתשלומי ארנונה ולהחזר דמי חכירה שנתיים זכאי נכה שדרגת נכותו
) +100% נכות מיוחדת ).
.23 להחזר דמי היוון זכאי נכה בדרגת נכות ) + 100% נכות מיוחדת ) לצמיתות שהינו :
א . משותק ( סימול פגיעה ). 03 ,01
או
ב . קטוע שתי רגליים ( סימול פגיעה 54 או פגיעה המותאמת לסימול זה על פי
אישור הרופא הראשי ).
.24 הזכאות לדמי היוון הינה לנכה כנ " ל ששילם בפועל החל מ - .1.1.2002 זכאות להחזר
דמי היוון לפני מועד זה היתה לזכאים כאמור בסעיף 23 א .. בלבד
( משותקים בדרגת נכות +), 100% לפי הכללים הבאים :
א . משנת – 2000 למי שגילו , באותה עת , 51 ומעלה .
ב . משנת – 2001 למי שגילו , באותה עת , 48 ומעלה .
.25 לא ישולמו דמי חכירה שנתיים עבור אותה תקופה עבורה שולם היוון .
עמוד מס ´ 4
גובה הסיוע
הוראה מס ´ 80.04
.26 השתתפות בתשלומי ארנונה - בשיעור 40% מתשלום המסים העירוניים ששולמו על -
ידו בפועל , לאחר ההנחה שניתנה לו כאמור בסעיף .9
.27 החזר דמי חכירה שנתיים - החזר מלוא התשלום למינהל מקרקעי ישראל בגין דמי
חכירה שנתיים עבור המגרש עליו הוקם ביתו .
.28 החזר דמי ההיוון – החזר חד פעמי של מלוא התשלום למנהל מקרקעי ישראל בגין
דמי ההיוון בלבד .
הטיפול בתשלום השתתפות בארנונה והחזרי דמי חכירה / היוון
.29 קבלה בגין תשלום ארנונה או דמי חכירה או דמי היוון תוגש ע " י הזכאי למחלקה
לתשלומי הטבות .
.30 במקרה בו הכתובת המדווחת במחשב איננה הכתובת בה מתגורר הנכה , תצורף גם
הצהרת הזכאי שהינו מתגורר בכתובת עבורה מבוקש התשלום . ההצהרה תועבר
לסריקה בתיק הממוחשב ותהיה תקפה כל עוד הזכאי מתגורר באותה הכתובת עליה
הצהיר .
.31 המחלקה לתשלומי הטבות תבצע את הפעולות הבאות :
א . תבדוק את הזכאות לקבלת ההחזר תוך התייחסות למפורט :
(1 ההשתתפות בגין תשלום ארנונה והחזר בגין תשלום דמי חכירה שנתיים
יינתנו עבור החיוב לאותה שנה ולא עבור חובות קודמים ו / או ריביות
פיגורים , לאחר תשלום בפועל לכל השנה , או אישור על תשלום בהוראת
קבע .
(2 למי ששילם ארנונה בסוף שנת תקציב ניתן יהיה לבצע ההחזר עד חודשיים
מתום שנת התקציב לגביה בוצע התשלום על ידי הזכאי .
(3 במידה ותשלום דמי חכירה שולם בהוראת קבע בפריסה למספר
תשלומים , ההחזר יינתן בהתאם לפריסת התשלומים .
(4 החזר בגין דמי היוון יינתן לזכאים לאחר המצאת אישור על התשלום
בפועל במסגרת אותה שנת תקציב .
ב . תוציא הוראת תשלום ע " ג טופס ש 326/ 1/ בציון קוד הטבה :
(1 להשתתפות בארנונה - קוד .217
(2 להחזר דמי חכירה או דמי היוון - קוד הטבה .328
ג . תזין ההטבה במחשב .
ד . תעביר הוראת התשלום לאשרור היחידה לחשבונאות שיקום / אכ " ס .
.32 ס ´ ר ´ אגף השיקום ור ´ היח ´ לתגמולים והטבות מוסמך לאשר החזר ארנונה או החזר
דמי חכירה במקרים שעקב נסיבות הקשורות בנכות או עקב נסיבות שבאופן מובהק
אינן תלויות בנכה , נבצר מהנכה לפנות לקבלת ההחזר במועד . נימוקי החריגה יפורטו
.34 החלטה על הסיוע החריג תכלול שתי חתימות – של ר ´ היחידה ושל ע ´ בכיר לתשלומי
הטבות . אם תיווצר מחלוקת בנושא בין בעלי תפקיד אלו , יובא הנושא להכרעת ראש
.35 להוראת התשלום המועברת ליחידת חשבונאות שיקום , תצורף ההחלטה על אישור
מס ´ 5
.33 גובה הסיוע החריג יהיה עד לסכום החריגה הניהולית הקבועה בהמ " ב . 60.02
עמוד
סמכות חריגה
בכתב ויכללו את הנסיבות המיוחדות לאישור .
האגף .
הסיוע החריג .
הוראה מס ´ 80.04
6
אין תגובות
קטגוריות
עו

עו"ד גיא בית און

מנהל פורום נכי צה"ל זמין לכם גם טלפונית: 073-7581736


עסקים נבחרים

עוד...
רוצה שהעסק שלך יופיע בתפוז עסקים?
האזור שלי בפורום
לעמוד הפורום